zwartekat

Van auteur aan lezer

Waarschuwing aan de lezer

» Geachte lezer van dit schrift. U kunt beter niet de navolgende tekst lezen. Dit is geschreven voor eigen gebruik, geschreven voor een ander die niets anders is dan zichzelf, namelijk wij allebei. Anders gezegd, de wijsheid hierna omschreven is een eigen verantwoordelijkheid die een ieder voor zichzelf moet proberen te ontdekken. Stopt u alstublieft met lezen, tenzij u er aan toe bent. Voorheen bedacht auteur zich wel eens waar dit schrift mee hoort te beginnen. Eigenlijk wil auteur nooit iets op schrift stellen maar voelt toch de aandrang. Daar gaan we dan: -Als dit mogelijk is dan is alles mogelijk.-

Het leven is als een puzzel, een puzzel is 2-D. Echter ons leven is opgebouwd uit 3 of meer dimensies, een 3-D puzzel als het ware. Zo beschouwen wij ‘onze’ wereld door middel van onze zintuigen.
Zien is geloven. Geloven is een principe, iets tot je te nemen opdat je het zelf niet weet. ‘Ik geloof dat iets waar is in plaats van ik weet dat iets waar is.’ Zien met je ogen is het beperkt waarnemen van elektromagnetische straling. Er zijn immers zoveel verschillende golflengten dat het onmogelijk is, alles te zien, horen en te voelen.

Echter is dit principe berust op een aanname, net als alle wetenschap. Empirische bewijzen zoeken voor verschijnselen die wij wel dan niet kunnen waarnemen. Zien is dus niet geloven: slechts een uitdrukking en aanname. Je eigen zintuigen houden je voor de gek, omdat je niet alles tegelijk kunt waarnemen met onze beperkte zintuigen. Wat je niet ziet betekent nog niet dat het er niet is.
Het komt er hierbij op neer dat wij in deze creatie mogelijk zijn ofwel: leven. (Een aanname op grond van zintuiglijke input) Wat is leven: Beweging, energie vergaren, verbranden en uitwisselen en voortplanten? Een boom staat stil en leeft toch. Een hemellichaam beweegt ook alleen plant niet voort. Het universum is ook een energiehuishouding. Lastig via woorden te communiceren als een ieder persoon een eigen interpretatie van woorden en begrippen en ‘wereldbeschouwing’ heeft.
-Eigenlijk leeft alles en is alles dood op hetzelfde moment.-
-Voorwaarde om ter wereld te komen is te sterven.-
Dus valt te stellen dat wij hier zijn om de creatie te ‘weten’ of ervaren en niet te geloven. We mogen hier de creatie aanschouwen en proberen te begrijpen. Vooral dat laatste is moeilijk voor de mensen op Aarde de laatste eeuwen.
Daarom schrijft auteur voor ons allemaal dit schrift.
Het opbouwen van je persoonlijke beschouwing over de creatie en dus wat je wel en niet waarneemt valt ook weer geheel onder aannames.
Auteur veronderstelt dat:
-Alles wat op een kleine schaal gebeurt, gebeurt ook op een grotere schaal.-
1+1=2
Is een wiskundige aanname welke geen enkele wisgeleerde kan bewijzen.
100+100=200
Men telt zijn eigen vingers 5+5 per hand en samen 10.
Men ziet ze, telt ze maar kan niet wiskundig bewijzen dat ze bestaan.
Omdat gebeurtenissen en verschijnselen op kleine en grote schaal manifesteren valt er een relatie vast te stellen. De aanname in bovenstaand aanzien is: -Oorzaak heeft gevolg.- Ook op grote en kleine schaal.

Resumé:
-Als dit mogelijk is dan is alles mogelijk.-
-Eigenlijk leeft alles en is alles dood op hetzelfde moment.-
-Voorwaarde om ter wereld te komen is te sterven.-
-Alles wat op een kleine schaal gebeurt, gebeurt ook op een grotere schaal.- -Oorzaak heeft gevolg.-
We zijn al een eind, als u de draad kwijt bent lees dan alles opnieuw met een onbevooroordeelde blik.

Alles is één
Omdat alles in de voor ons waarneembare en onwaarneembare universum met elkaar verbonden is en niet zonder elkaar bestaat (anders bestond het niet). Is het heel makkelijk te herleiden dat: -Alles één is.-
Omdat alles één is en we allen feitelijk in een goddelijke creatie van onszelf bestaan, kun je zonder meer stellen dat elke actie gericht tegen wat dan ook in ons waarneembare spectrum een actie gericht is tegen ‘jezelf’. Het is voor velen van ons zeer moeilijk voor te stellen hoe het individu een onmiskenbaar gedeelte van het geheel is.
Als men een berg ziet en van het uitzicht wil genieten om op het hoogste punt van de berg te staan, dan zal men eerst door een diep dal moeten wil men kunnen genieten van het uitzicht. Omdat als het geheel van alles wat is alles weet wat het is, dan behoeft het niet te bestaan. En toch bestaan we allen in deze creatie? Hierom deelt de creatie zichzelf op in verscheidene onderdelen om te kunnen ervaren wat het is. Immers je kunt wel alles zijn en god heten, maar je moet het ook ervaren.
Dat is wat wij hier allen doen.
Als ik aan u vraag een kruispunt te nemen is het niet van belang welke richting te kiezen, het gaat erom dat u een richting kiest. Men heeft een keuze, een keuze om gelukkig te zijn of niet. En geluk en ongeluk bestonden niet zonder keuze. Zo ook het genieten van het uitzicht op de berg.

Tot zover de theorie, maar hoe deelt de mensheid haar moeder aarde in ten aanzien van bovengenoemde spirituele uiteenzetting.
We zijn allen samen met het universum en alle vormen van creatie om ons heen aan het evolueren. Alles is aan verandering onderhevig. Alles is vergankelijk behalve de vergankelijkheid.
Wij allen zijn door onze zintuiglijke waarneming in de veronderstelling dat tijd bestaat en een voortschrijdend geheel is. Echter bestaat tijd niet het enige wat wel bestaat is alle mogelijkheden in meerdere tegelijk bestaande universae. Zelfs het meervoud van Universum wordt niet herkend door de spellingcontrole. Ofwel een begrip wat nog niet in de taal is inbegrepen wegens kennisgebrek over dit aspect.
Alles is mogelijk en bestaat ook op ditzelfde moment. U had kunnen kiezen te stoppen met lezen en auteur had kunnen kiezen niet verder te schrijven. We leven allemaal gelijktijdig in het ‘Nu.’
Wij mensen leren als organisme zijnde allereerst een aantal dingen:
- overleven
- voortplanten
- territoria vormen
- sociale groepen vormen
De laatste 2 overlevingsstrategieën zijn gevolgen van de 1ste twee genoemden.
Wij als populatie op Aarde zijn zover gekomen dat we op een punt zijn aangekomen dat we in het kader van efficiënt overleven de drang naar territoriavorming beter kunnen laten rusten. Die bewustwording vindt ongeveer nu plaats over de gehele wereld. Het overleven onderscheidt zich door 3 facetten te weten, Voeding, Water & Behuizing.

In hetzelfde kader van efficiënter te overleven is het net als de territoriadrang, verstandig om over te stappen naar een commensaal en altruïstische wijze van het verzamelen van grondstoffen om onze primaire levensbehoeften te voldoen.
In onze huidige situatie leggen we allen onze gedeelde verantwoordelijkheid van het verzamelen van grondstoffen voor primaire levensbehoeften bij een selecte groep neer.

Deze macht corrumpeert.
Ghandi zei het ooit eens: Er is genoeg geld op de wereld voor iedereen maar niet genoeg voor alle gretigheid. Het gevolg hiervan is dat de wereld is opgedeeld in diverse territoria, aangegaan door vorming van sociale groepen geënt op religie, territoriale ligging, voormalige koloniale dominantie en taal.
Het vreemde aan het geheel is dat men met het medium ‘geld’ de bevolking op een korte termijn ‘aan het werk’ krijgt. Omdat je dan direct het gevolg van je arbeid in je handen ziet vloeien. Op het eerste gezicht is het niet erg om een medium als geld tegenover arbeid te stellen. Echter als bezit, geld en de waarde ervan wordt beïnvloed door vraag&aanbod, monopolyposities en beurzen dan schiet het medium zijn doel voorbij.

Als alles één is, dan is de wereld van ons allemaal en dienen we haar te delen en te onderhouden ten behoeve van generaties na ons. Persoonlijk moet auteur altijd hard lachen om mensen die roepen: “Het zal mij m’n tijd wel duren, dat maak ik niet meer mee”. En vervolgens hun kinderen naar school brengen.
Nee lieve lezer, persoonlijk bezit bestaat niet meer en heeft nooit bestaan. Als u het hier niet mee eens bent dan verwijs ik u naar de eerste alinea. Men wordt naakt geboren en men gaat naakt dood. Al draagt een aap een gouden ring… Het is en blijft een lelijk ding.
Die gouden ring kunnen we niet het graf in meenemen. Wel de kennis in ons hoofd. We leven in een levend schilderij. Het Nu wordt geschreven in het verleden en het Nu schrijft de toekomst. Het verleden, de toekomst worden allebei gevormd in het Nu.
Dus lieve medemens het wordt NU tijd dat we allen de munten die ons tot slaven van elkaar maken, loslaten.
Onze gezamenlijke luier afdoen en uiteindelijk gaan doen waarvoor we op Aarde zijn gezet. Namelijk voor de Aarde en alle flora en fauna zorgen. In plaats haar ervan te beroven.
Volgens Chinese meesters ontstaan levende wezens waar Chi condenseert.
-Slaan we neer of vervliegen we?-