zwartekat

Over Persoonsnummers...

Slaven Nummer?

» Het persoonsnummer voor elke Nederlander (BSN) is een uitbreiding van het Sociaal Fiscaal Nummer (SOFI) dat op zijn beurt is ontstaan uit het Landelijk Vast Nummer, destijds in gebruik bij de belastingdienst. Ondanks de bezwaren uit het volk, stelde het kabinet dat gebruik van het sofinummer nooit verder zou gaan dan door overheidsdiensten en de eraan gerelateerde sociale sector: “Tot hier en niet verder!” Nu is het een voorwaarde voor dienstverlening door banken, werkgevers, zorgverzekeraars, volkshuisvesting (subsidies), onderwijs, gezondheidszorg en andere partijen.
De Centrale Persoons Administratie (CPA) maakte in de jaren zeventig geen enkele kans. Felle protesten waren het gevolg: “Geen centrale registratie!” Thans gaat Nederland als eerste van Europa over tot een centrale persoons-database.

Het persoonsbewijs met persoonsnummer, vingerafdruk en aangezichtsfoto uit 1941 riep decennia de herinneringen op van deportaties die, volgens landshistoricus Loe de Jong, direct het gevolg waren van dit document en het eraan gekoppelde centrale registratiesysteem. “Dit nooit meer!” was de vurige overtuiging van de doorsnee Nederlander… Inmiddels is het per 21 september 2009 heringevoerd.

Er is wel een belangrijk verschil. Het huidige systeem is vele malen geavanceerder en aanzienlijk grootschaliger. De consequenties zijn bij gebruik door kwaadwillenden aanmerkelijk groter. We zijn echter het nationale stadium al voorbij. Op dit moment tonen razendsnelle ontwikkelingen het ontstaan van een digitale infrastructuur voor massa-identificatie en surveillance op wereldschaal. De introductie van deze systemen gebeurt gelijktijdig en gecoördineerd in verschillende landen en regio’s. Daarbij produceren multinationals als de IBM Corporation steeds snellere supercomputers die in een oogwenk ongekende hoeveelheden persoonsinformatie kunnen verwerken en combineren.

Een eeuwenoud Nederlands bedrijf lijkt mede aan de basis te staan van de wereldinfrastructuur voor massa-identificatie. Rothschild heeft ons land geadviseerd dit bedrijf te verkopen aan een multinationale corporatie gericht op defensietechnologie, zodat een schat aan kennis en kunde over persoonsdocumenten en registratie, gecombineerd met militaire hightech, wereldwijd kon worden aangewend en leiden tot het huidige resultaat. Vreemd is dit allerminst. Nederland kon zich jarenlang beroemen op een van de meest geoliede registratiesystemen en het beste persoonsbewijs ter wereld, ontworpen door Jacobus Lambertus Lentz.
Dit artikel handelt over de gecoördineerde invoer van een universele infrastructuur voor identificatie en controle van de wereldbevolking op basis van persoonsnummers.

Wereldwijde invoer van elektronische persoonsbewijzen
In een zeer korte tijd zijn elektronische persoonsbewijzen universeel geworden overal op aarde. Zelfs de armste ontwikkelingslanden voeren biometrische ID-kaarten in, naar het lijkt als voorwaarde voor financiële herstructurering door het IMF. India is momenteel (2010) het verst. In 2012 zal 85% van de wereldbevolking zo’n elektronische ID kaart bij zich dragen, stelt Nathan Allonby van Global Research. Deze wereldwijde invoer van persoonsbewijzen gekoppeld aan een centrale database wordt internationaal gecoördineerd, volledig buiten het zicht van de burger om.

Overheden overal ter wereld harmoniseren het persoonsbewijzensysteem en de eraan gekoppelde databases volgens internationale standaarden. Nieuwe persoonsbewijzen dienen te beantwoorden aan hetzelfde format: ICAO 9303 part 3 . Dit format is opgesteld door een agentschap van de Verenigde Naties, de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (International Civil Avation Organisation, ICAO). Het ICAO stelt de standaarden voor “machine leesbare reisdocumenten” en tegenwoordig zijn paspoort en persoonsbewijs hetzelfde. Zonder dit biometrische persoonsbewijs géén luchtvervoer. Ze zijn erop gemaakt om landen wereldwijd te doen aansluiten op hetzelfde systeem. Persoonsbewijzen of ID-kaarten functioneren als sleutel (interface) tot allerlei overheids- en corporate databases erachter die met het persoonsnummer ontsloten kunnen worden. Ook deze achterliggende databases worden geharmoniseerd.

Coördinatie en harmonisatie door Verenigde Staten en Europese Unie
In januari 2002, vrijwel direct na de ‘ false flag ’ WTC-terreuraanslag op 11 september 2001 en in navolging van de in 2001 geïntroduceerde Patriot Act, richt het Amerikaanse defensie-agentschap voor geavanceerde onderzoeksprojecten (DARPA) een bureau op dat moet leiden tot “Total Information Awareness” (TIA). TIA zou worden bereikt door supercomputers en enorme databases die van elke burger persoonlijke informatie opslaan over e-mailverkeer, betalingen, telefoongesprekken, medische dossiers en vele andere zaken. Deze informatie zou vervolgens in het kader van de ‘War on Terror’ geanalyseerd worden op terroristische activiteit. Het TIA programma behelsde ook de financiering van universele biometrische technologie voor massa-toezicht (mass surveillance).

Interessant is verder dat het bureau verantwoordelijk voor de invoer van TIA, het Information Awareness Office, een logo gebruikte waarop een piramide bekroond door een sluitsteen met het alziend oog van Horus, dat de aardbol verlicht (illumineert). De piramide en de aardglobe worden met elkaar verbonden door de afkorting DARPA met als onderschrift “Scientia est Potentia” (kennis is macht). Het is precies dit logo (de piramide) dat min of meer impliceert dat de Illuminati betrokken zijn bij het ontstaan van dit bureau. Het is immers al geen geheim meer dat deze piramide het symbool is van vrijmetselaars of Illuminati. De dertien lagen van de piramide verwijzen naar de dertien bloedlijnen van deze schimmige groep.

Later is de naam Total Information Awareness onder druk van het Amerikaanse Congres omgedoopt tot “Terrorism Information Awareness” en worden de projecten voortgezet onder andere, minder beladen namen. Dat gebeurde ook met kennis uit een project genaamd ‘Human ID’ ( Human Identification at a Distance ) dat universeel toepasbare technologieën ontwikkelde om mensen op afstand te kunnen identificeren (RFID/ satelieten).

In 2005 besluit de Europese Unie onder druk van de VS en haar ‘War on Terror’ tot de invoer van gemeenschappelijke biometrische standaarden in Nationale ID-kaarten en tot verregaande samenwerking met landen buiten de EU. Onder de noemer ‘migratie beleid’ scharen organisaties als de VN, de OECD, de G8, de OSCE, de International Organisation for Migration, de Wereldbank en regionale ontwikkelingsbanken zich volledig achter de verregaande en wereldwijde integratie en harmonisatie van persoonsbewijzen en centrale opslag van persoonsgegevens. Hun beleidsprogramma heeft het Independent Race and Refugee News Network reeds in 2003 omschreven.

Uit een officieel communiqué uit 2008 van de Europese Commissie blijkt hoezeer de EU tezamen met de VS de motor is achter de mondiale infrastructuur voor massa-identificatie en surveillance. Het document draagt de veelzeggende titel: “Versterking van de mondiale benadering van migratie: meer coördinatie, samenhang en samenwerking”. Het beschrijft dat de EU sinds 2005 de ambitie koestert “om een intersectoraal, samenhangend raamwerk ter beheersing van migratie te grondvesten via politieke dialoog en hechte, praktische samenwerking met ‘derde’ landen.” ‘Derde landen’ zijn landen en regio’s buiten de EU en VS, zoals de Afrikaanse Unie.

De Europese Commissie stelt in het document dat de ‘Global Approach’ versterkt dient te worden en presenteert als voorbeeld het gemeenschappelijk Europese immigratiebeleid. Daarbij biedt de EU aan deze landen hulp bij het ontwikkelen van biometrische technologie voor reisdocumenten en persoonsbewijzen die tevens voldoen aan Europese en internationale standaarden. Het document beklemtoont dat de EU en haar lidstaten zich “meer moeten profileren en actief de ‘Global Approach’ moeten promoten in diverse multilaterale, mondiale en regionale samenwerkingsverbanden zoals het Global Forum on Migration and Development (GFMD) [..], de Verenigde Naties […], de G8, de OECD, de OSCE, de Raad van Europa, de International Organisation for Migration, de Wereldbank en regionale ontwikkelingsbanken.”
De EU en VS staan niet alleen. Wereldbanken als het IMF lijken de invoer van het mondiale persoonsbewijzensysteem als voorwaarde te stellen voor haar financiële ‘hulp’programma’s aan derde wereldlanden, zo blijkt uit een artikel van Global Research van 31 augustus 2009

Persoonsbewijs: instrument tot wereld-totaalcontrole
Het beleid voor de invoer van persoonsbewijzen gaat veel verder dan enkel identificatie en bevordering van veiligheid. Persoonsbewijzen met hun persoonsnummers zijn een instrument om het leven van ieder individu minutieus te volgen en vast te leggen. Tony Bunyan heeft het in The Guardian van 28 mei 2009 over de ‘digitale tsunami’:
“Elk object dat een individu gebruikt, elke transactie die hij aangaat en elke plek waar hij naar toegaat, creëert een digitaal spoor. Dit genereert een schat aan informatie voor overheidsorganisaties gericht op veiligheid, leidend tot gedrag voorspeld en beoordeeld door ‘machines’ (hun term) die ter plekke opdrachten zullen geven aan ambtenaren. Het voorstel voorziet de massale verzameling van persoonlijke informatie over reizen, bank details, mobiele telefonie locaties, medische dossiers, internetgebruik, strafbladen hoe klein het vergrijp ook, vingerafdrukken en digitale foto’s die met datamining kunnen worden opgespoord en toegepast op een ander scenario – inchecken voor een vliegtuig, gedrag in de metro of het deelnemen aan een protest.”

Bunyan wijst op de verregaande harmonisatie en samenwerking met de VS in een Euro-Atlantische coöperatie. Het beleid dat directe gevolgen heeft voor de vrijheid en rechten van de betreffende onderdanen, wordt niet bepaald in Brussel maar in geheime EU-VS bijeenkomsten, zegt Bunyan.
Het systeem van persoonsbewijzen met een persoonsnummer gekoppeld aan alle andere overheidsdatabases is niet nieuw. Het nazi-ID systeem bestond eveneens uit een persoonsbewijs met persoonsnummer (Reichs-Personalnummer) om alle andere databases te kunnen koppelen. Sinds 1942 was IBM, vanuit haar Europese basis te Amsterdam, intensief bezig met de ontwikkeling van het gestandaardiseerde nazi-systeem voor opslag en management van persoonsgegevens. Aangezien Nederland vanaf 1941 dankzij Jacob Lentz over het meest perfectioneerde ‘ID-management’ systeem ter wereld beschikte, kon hier verhoudingsgewijs met de rest van Europa, het grootste aantal joden worden afgevoerd (73% = 102 duizend van de 140 duizend. Vgl. Frankrijk: 25% = 85 duizend van de 300 duizend). Keer op keer bewijst het systeem hoe groot het gevaar is voor de burger zodra het toegankelijk wordt voor kwaadwillenden: ID-kaarten waren namelijk eveneens het belangrijkste instrument om de genocide mogelijk te maken te Rwanda.

Overheden en corporaties roepen op tot mondiale oplossing voor bevolkingsbeheer
Net als in de nazi-tijd is er nu ook weer sprake van een publiek-privaat partnerschap tussen overheid en corporaties tot groot voordeel van beiden: de ene nóg meer winst de ander nóg meer controle. ‘Security’ is big business.

‘s Werelds grootste en machtigste IT-bedrijf, de International Business Machines Corporation, opgericht door Herman Hollerith en de Nederlander Jan Broeksma en vertegenwoordigd in het Council on Foreign Relations alsmede in de Bilderberg Clubxix, heeft een lange geschiedenis van informatietechnologie, ontwikkeld en ingezet voor volkstellingen en identificatie. In 1933 creëerde IBM met de Hollerith ponskaart, voorloper van het huidige persoonsbewijs (biometrisch ‘paspoort’), de technische ‘Endlösung’ die de identificatie van ‘ongewensten’ stroomlijnde en een snelle confiscatie van bezittingen, deportatie, inzet voor slavenarbeid en vernietiging van de zwakken uit de samenleving maximaal mogelijk maakte. Het getatoeëerde Auschwitz nummer begon als IBM-nummer, aldus Edwin Black in zijn baanbrekende onderzoek IBM and the Holocaust.

De te verzamelen informatie door middel het IBM-ponskaartensysteem kwam overeen met de huidige te verzamelen data over banktransacties, (politie)archieven, namen, reisgedrag, medische gegevens, adressen: "De toekomst lag in de kaarten verborgen - een toekomst van namen, politiearchieven en concentratiekampen, bankrekeningen en betalingen, oorlogsministeries en wapenproductie, eindeloze statistische campagnes en registraties, en treinen. Heel veel treinen”, schrijft onderzoeksjournalist Edwin Black.

Net als nu gekoppeld aan het persoonsnummer (Burger-‘Service’-Nummer) in een steeds verder geharmoniseerd en gecentraliseerd systeem, waren professionals als huisartsen, ambtenaren, justitie medewerkers, personeelsfunctionarissen, bankemployees, kadasterpersoneel, verplicht een veelheid aan gegevens op een voor het systeem geschikte manier te registreren. Thans is IBM de belangrijkste sponsor en grote promotor achter het moederbedrijf van de onderhuidse identificatie- of verichip ; Applied Digital Solutions, hoofdfinancier en aanjager van identificatie- en traceersystemen via radio frequenties (RFID) en promoot deze corporatie de ‘global-ID’.

In de introductie tot het onderzoeksrapport Identity management in the 21st century uit 2007, stelt IBM dat “regeringen een samenhangend en samenwerkend systeem voor identiteitsbeheer moeten invoeren om veilig internationaal reizen mogelijk te maken en criminaliteit en terrorisme tegen te gaan.” “Gebaseerd op recent onderzoek door IBM, geloven we dat het tijd is voor zowel overheden als de private sector over de gehele wereld om opnieuw te kijken naar identiteitsbeheer en wegen te onderzoeken om communicatie en samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en de maatschappij te faciliteren”, schrijven de onderzoekers en continueren hun betoog met een indringende oproep tot harmonisatie, een overkoepelend plan en multinationale overeenstemming.

Het persoonsregistratiesysteem moet mondiaal zijn. Het online zakenmagazine ZDNet UK schrijft al in 2005 over IBMs plannen onder de kop “IBM roept op tot mondiale oplossing voor persoonsbeheer.” IBM stelt dat, mede gezien de toenemende dreiging van terrorisme en internationale criminaliteit, er een groeiende behoefte is aan een snelle verificatie van personen en een wereldagentschap voor het stellen van internationale standaarden. Daarbij bepleit Cal Slemp, vice-president bij IBM Global Services, dat er behalve grootschaliger internationale coöperatie, er een gemeenschappelijke computertaal en standaard moet komen om alle informatie snel uit te kunnen wisselen. Deze is reeds ontwikkeld en heet IAM (Identity and Access Management), een woordspeling op ‘ik ben’.

IBM krijgt in 2006 bijstand van het hoofd van het Homeland Security Department’s Visitor Tracking Program, die stelt dat in het gevecht tegen internationaal terrorisme een mondiaal persoonsidentificatie systeem moet worden ingevoerd. De eisen van dit Amerikaanse ministerie leiden direct tot het biometrisch persoonsbewijs in de Europese Unie. Ook het agentschap voor telecommunicatie van de Verenigde Naties dringt in 2008 aan op een ‘global ID’ om veiligheidsredenen.

Mondiale infrastructuur voor massa-identificatie en -surveillance aanstaande
Tegelijkertijd is men reeds bezig met het leggen van de fundamenten voor dit mondiale persoonsbewijssysteem, te beginnen met een universeel systeem voor het screenen van immigranten. In 2006 testte het bovengenoemde Department of Homeland Security (het Ministerie van ‘Heimat’ Veiligheid) het nieuwe mondiale persoonsidentificatiesysteem dat inmiddels in gebruik is genomen voor het identificeren van reizigers van en naar de Europese Unie en de Verenigde Staten. Andere landen als Canada en Australië, zullen volgen. De wereld-persoonsdatabase is volledig "interoperable and compatible" en maakt systematische uitwisseling van informatie tot kinderspel. Als reden voeren de autoriteiten hier opnieuw de terreurdreiging op. In Europa heeft Hewlett-Packard het contract gekregen om de koppelbare Europese biometrische ID-database te bouwen. Het is een systeem dat speciaal is ontworpen voor toekomstige vereisten .

Infoworld rapporteert onder de kop “Nationaal identiteitsbewijs? Waarom geen internationaal persoonsbewijs ” hoe in de VS een onbekende organisatie, de Federation for Identity and Cross-Credentialing Systems, “geruisloos de infrastructuur legt voor een universeel identiteitssysteem dat uiteindelijk nationaal of internationaal kan worden toegepast.” Maar “het maatschappelijke draagvlak bij het algemene publiek is nog steeds te gering”, zegt de directeur; “ik denk dat er maatschappelijke overeenstemming moet zijn om die richting op te gaan en ik zie dat voor tenminste 2009 of daarna nog niet gebeuren.” Om deze consensus te bewerkstelligen organiseert de corporate wereld van banken, multinationals en overheid jaarlijks het ID World International Congress, het belangrijkste congres op dit gebied, gesponsord door onder meer, de IBM Corporation, de American Banknote Corporation en Morpho (voorheen Sagem). De Annual World Summit brochure van dit congres meldt dat de bezoekers bestaan uit “zowel een gedistingeerde rij van ministers en hooggeplaatste overheidsvertegenwoordigers, als 72 CEO’s uit de ID Revolution Community.” Na afloop dienen de politici het blijde nieuws van deze ID revolutie aan de burger te verkopen.

IBM-partner Morpho is momenteel de wereldleider op het gebied van een grootschalige “biometric identification solution”, vermeldt de IBM partnerpagina. Morpho verkoopt deze ‘oplossing’ aan overheden overal ter wereld, ook de VS, en bevordert daarmee de uniformiteit. Andere aanbieders sluiten hierbij aan. Aruba, Botswana, Costa Rica, Albanië, Guatemala, Honduras, Kosovo, Libanon, Peru, Ierland, Zwitserland, Finland, Slowakije, Roemenie, Kroatië, Mexico, Colombia, Spanje, Kazachstan, Nigeria, Maleisië, Ghana, Mauritanië, Westelijke Sahara, Zuid Afrika, Ivoorkust, Frankrijk, Spaanse Sahara, Marokko, Uganda, China, Zweden, Oekraïne, Tunesië, Duitsland, Nederland, de VS, Brazilië, het Verenigd Koninkrijk, India: volgens de kaartjes die Morpho presenteerde op een seminar van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie van de NAVO (ICAO) in 2010 te Mozambique en op haar website, is Morpho in al deze landen succesvol geweest in het bieden van wat zij noemt de ‘Global solution’; een “complete solution for national e-identity and electronic passports” en daaraan gelieerde projecten. Daarbij gaat deze multinational omkoping en corruptie niet uit de weg. Andere landen zullen spoedig volgen.
De defensie-security tak van Sagem-Morpho produceert inmiddels ook het Nederlandse biometrisch persoonsbewijs, nadat Rothschild als financieel raadsman adviseerde het toenmalige productiebedrijf Sdu Identification te verkopen aan het Franse Sagem waardoor uw vingerafdrukken zijn beland bij de Franse militaire industrie. Daarmee sluit het naadloos aan op de persoonsbewijzen gehanteerd door andere landen.

De uniformiteit van het wereld ID-systeem is nog meer gewaarborgd doordat Morpho tevens haar gestandaardiseerde producten aanbiedt aan de overkoepelende wereldorganisaties voor ‘vrede en veiligheid’. Zo voorziet deze corporatie de wereldpolitie, Interpol, met wie het Mopho sinds 1999 een relatie heeft, van het geautomatiseerde palm- en vingerafdruk identificatiesysteem ‘APFIS’. Allerlei nationale databases worden op de internationale gegevensbestanden afgestemd. Havank, het acroniem voor Het Automatisch Vingerafdrukkensysteem Nederlandse Kollektie, is het nieuwe systeem van de Nederlandse politie ontworpen door Morpho, met in totaal meer dan dertig miljoen afbeeldingen van vingerafdrukken. Dit systeem kan moeiteloos aan andere databases worden gekoppeld, nationaal of internationaal. De Nederlandse regering doet immers volop mee aan internationale uitwisseling van persoonsgegevens. Zo heeft Minister Opstelten recentelijk op 19 november 2010 een internationaal verdrag met de VS getekend waarin de DNA-gegevens en vingerafdrukken van alle Nederlanders ter beschikking worden gesteld.

Nederlandse kennis aan basis wereldinfrastructuur?
Jan Willem ter Hennepe, internationaal ‘Sales Manager ID Documents’ bij Morpho en bedrijfsvertegenwoordiger op bovengenoemd seminar van de NAVO-burgerluchtvaartorganisatie te Mozambique, schrijft op zijn linkedin-profiel dat Morpho is ontstaan uit het Nederlandse Sdu-identification (Sdu is opgericht als staatsbedrijf in 1577). Het is niet duidelijk of Ter Hennepe daar alleen de Nederlandse vestiging mee bedoelt.

Indien niet, dan staat eeuwenoude vaderlandse kennis mede aan de basis van de huidige wereldinfrastructuur voor massa-identifcatie en -registratie zoals grotendeels aangelegd door deze nummer 1 producent van biometrische persoonsbewijzen. Dit is allesbehalve vreemd gezien het feit dat Nederland jarenlang beschikte over een van de meest geoliede bevolkingsregistraties en het beste persoonsbewijs ter wereld, ontworpen door Jacob Lentz. Gecombineerd met de Franse defensietechnologie van Sagem ontstaat er een uiterst krachtige bundeling aan kennis en ervaring. Anko Blokzijl, CEO van Sdu Identification zegt het in 2008: “Their world leading biometric technology and their international network will allow us to compete globally.”

Feit is dat juist sinds de verkoop van Sdu-identification in 2008, landen achter elkaar in zeer korte tijd het nieuwe biometrische persoonsbewijs invoeren, zoals blijkt uit de nieuwsberichten (zie eerdere noot bij opsomming landen). Feit is dat Sdu identification vóór de verkoop al voor verschillende landen paspoorten fabriceerde en zich profileerde als “een van de weinige marktpartijen die voor meerdere Europese overheden de contractpartner is voor hooggekwalificeerde identiteitsbewijzen”, aldus het persbericht van Sdu uit 2008 . Feit is dat Sdu reeds vóór de verkoop digitale high tech en chips in ID-documenten toepast: “Sdu Identification is producent van […] memory chipcards en smartcards (o.a. Chipknip).Het bedrijf voorziet nationale en internationale klanten zowel van high-tech digitale identificatiedocumenten als systemen voor informatievergaring en informatie-logistiek”, schrijft Sdu. Philips Nederland bezorgde Sdu de benodigde ID-chips die als a href="http://www.nxp.com/news/content/file_1099.html" target="_blank">eerste ter wereld voldeden aan de internationale standaarden voor ‘electronic government’ en aan de eisen van het NAVO agentschap voor internationale burgerluchtvaart (ICAO). Philips produceerde daarom tevens de chips voor de ‘smart’ paspoorten van landen als de VS, Australië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Feit is, tenslotte, dat Sdu identification al vóór de verkoop een “toonaangevend bedrijf [was] op zijn gebied dat standaarden bepaalde op wereldschaal”, zo lezen we in het persbericht.

Jean-Paul Jainsky, CEO van Sagem, merkt in het bericht op: “Wij zijn erg ingenomen met deze aanwinst welke ons in staat zal stellen ons aanbod te versterken om complete en competitieve ID-oplossingen te leveren aan regeringen overal ter wereld.” Nederlandse kennis die mede aan de basis staat van de huidige wereldinfrastructuur voor massa-identificatie en -registratie aangelegd door de wereldleider op dit gebied. Het heeft er alle schijn van.

Het alles-in-een-persoonsbewijs, uw sleutel tot leven
Het Morpho Population Register is de centrale database die informatie over persoonsbewijs, rijbewijs, gezondheid, stemrecht, welzijn, visa’s, paspoorten, et cetera opslaat, beheert en combineert tot een profiel. De functie voor ‘Cross-matching data’ vergelijkt gegevens en bepaalt op basis daarvan automatisch waarop de burger niet of wél recht heeft. De machine bepaalt uw lot.

Intussen heeft Morpho-Sagem het alles-in-een-persoonsbewijs ontworpen, genaamd Ideal Citiz (= “ideale [controleerbare] burger”). Het is volledig geharmoniseerd. Aan slechts één enkel persoons-controlenummer (of verhullend: Burger ‘Service’ Nummer, BSN) zijn alle overheidsdiensten en -dossiers gekoppeld. Ook banken en corporaties liften mee. Het systeem beslaat alle persoonsbewijs-applicaties, waaronder het nationale persoonsbewijs (ID), het corporate/bedrijfs ID, de bankpas, het zorgverzekerings- en welzijns ID, het rijbewijs, de verblijfsvergunning, het stem-ID (stempas), de gekwalificeerde handtekening et cetera. India gaat als eerste een dergelijk alles-in-een systeem gekoppeld aan het persoonsnummer in gebruik nemen. Voor de invoer van dit multifunctionele persoonsbewijs ten behoeve van voorlopig 600 miljoen mensen (AADHAAR) heeft India Morpho geselecteerd. Zonder dit multifunctionele persoonsbewijs is de burger verstoken van overheidsdiensten als gezondheidszorg maar ook van bijvoorbeeld geld en sociale huisvesting, aangezien banken en corporaties afgifte van het persoonsnummer eveneens steeds meer als voorwaarde stellen voor hun transacties.

Samen met wereld-proefstation China beschikt India momenteel over de grootste internationaal koppel- en uitwisselbare biometrische ID-database op aarde. Vele andere landen zijn voorgegaan of zullen volgen. Alle geharmoniseerde ID-databases tezamen functioneren als één enkele meta-database, een centrale ‘wereld-reuzencomputer’.

In Nederland zien we eveneens een ontwikkeling in de richting van een multifunctioneel persoonsnummer en -bewijs als sleutel tot overheids en corporate dienstverlening. De Nederlandse overheid dwingt burgers in toenemende mate haar diensten elektronisch af te nemen met het persoonsnummer als ‘interface’ (de elektronische overheid of e-government). Via projecten als ‘Digivaardig & Digibewust’, gefinancierd en georganiseerd door het Ministerie van Economische Zaken en het Electronic Commerce Platform probeert zij de ‘achterblijvers’ onder de bevolking massaal te manipuleren tot digitale communicatie , geldhandelingen en afname van (overheids)producten . (Het ECP is een samenwerkingsverband van banken, overheid en corporaties waaronder IBM met in de adviesraad o.a. kroonprins W.A. ‘van Oranje’, commissariaatkampioen L.C. Brinkman, W.J.Deetman, A. H. G. Rinnooy Kan, B.E.M. Wientjes en de directeur van IBM-Nederland, H. van Dorenmalen). Digivaardig & Digibewust vormt onderdeel van een groter Europees programma onder de noemer ‘media literacy’ dat uitsluitend economisch is gemotiveerd.

Het nare van het elektronische persoonsbewijs is nog steeds dat het maar zoek raakt, te vervalsen is en wellicht gestolen wordt. Dit risico is nog groter als u nog maar één multifunctioneel document hebt voor alle functies. De kans dat u vervolgens verstoken bent van alle eraan gekoppelde overheidsdiensten is levensgroot. Zou een onderhuidse toepassing niet handiger zijn? ;)