zwartekat

De Kwantum Fysica...

Wetenschap op zijn kop

» De kwantumfysica is een relatief recente tak van de natuurkunde en houdt zich bezig met de studie van de bouwstenen binnen in het atoom. De kwantumfysica heeft de wereld van de wetenschap op zijn kop gezet door aan te tonen dat in de wereld van de kleinste deeltjes van de materie geheel andere natuurwetten gelden dan de tot nu toe algemeen aanvaarde natuurwetten. Kwantumfysica onderzoekt en beschrijft het gedrag van zeer kleine deeltjes, deeltjes die zo klein zijn dat de gewone Newtonse natuurkunde niet meer opgaat.
Deze tak van wetenschap is nog erg jong om de simpele reden dat tot voor kort er nog geen meetapparatuur beschikbaar was om de eigenschappen van deze zeer kleine deeltjes te onderzoeken. Door deze moderne meetapparatuur gaat er nu een tot nu toe voor de wetenschap onbekende wereld open waarvan de spirituele mens het bestaan al van wist vanaf het begin van de mensheid.
Zo blijkt dat alle materie dus ook de kernen van atomen voor het grootste gedeelte uit lege ruimte bestaat, zoals je in het intro hebt gelezen, en dat hetgeen dan nog overblijft zich onder bepaalde omstandigheden niet als materie maar als golven energie gedraagt. Ten diepste is dan alles wat we waarnemen gewoon een vastere vorm van energie. Een soort gestolde energie.

De waarnemer, intentie en gedachten.
Een ander vreemd verschijnsel is dat deze kleinste deeltjes beïnvloed worden door de waarnemer en dus eigenlijk nooit objectief waargenomen kunnen worden. In de kwantummechanica gaat men nog een stapje verder en beweert men dat iets pas kan bestaan als er een waarnemer is. Er moet dus een bewustzijn aanwezig zijn voordat materie zich kan manifesteren. Daarvoor is de materie wel potentieel aanwezig maar nog niet aangeroepen. Het is nog niet gedwongen zich te manifesteren in een bepaalde vorm. Vanuit verschillende proeven lijkt de intentie (bedoeling) van de waarnemer invloed te hebben op de uitslag van het experiment.

In de parapsychologie zijn er proeven gedaan waarin is aangetoond dat door intentie en meditatie invloed uitgeoefend kan worden op materie en invloed kunnen uitoefenen op uitslagen van proeven.

Aangetoond is dat bewust uitgesproken woorden invloed uitoefen op de structuur van water. Water reageert op woorden en schijnt zelfs een geheugen te hebben. De Japanse Dr. Masaru Emoto beweert dat ijskristallen mooiere en meer symmetrische vormen hebben wanneer het water waaruit ze gevormd worden is blootgesteld aan esthetisch "mooie" dingen (vriendelijke woorden, zachte muziek, afbeeldingen van mooie landschappen) dan wanneer het wordt blootgesteld aan esthetisch "lelijke" dingen (gescheld, dissonante muziek, natuurgeweld).


Als je je na bovenstaande bedenkt dat de mens voor 70% uit water bestaat.. zet je dat toch aan het denken.

Tijd en ruimte
Ook het begrip tijd en ruimte krijgen in de kwantumfysica een andere lading. Vanuit de kwantumfysica kunnen verschijnselen verklaard worden die vanuit de gewone natuurkunde niet verklaard konden worden. Materie kan ontstaan uit energie. Het bewustzijn, de intentie heeft invloed op de materie. Verleden, heden en toekomst zijn één. Materie kan op meerdere plaatsen tegelijk zijn Zonder enige vertraging kan het ene deeltje invloed uitoefenen op een ander deeltje wat zich duizenden kilometers verder bevindt. Er moet dus een communicatievorm zijn die sneller is dan het licht! Deeltjes lijken een soort bewustzijn, een voorspellend vermogen te hebben die weten wat er gaat gebeuren en daar op reageren.

Het is in de kwantum wetenschap aangetoond dat sub atomische deeltjes met elkaar kunnen communiceren en op elkaar kunnen reageren waarbij afstand en tijd geen rol speelt. Dat duidt op een onderlinge verbondenheid. Tijdens een bepaald experiment met deze deeltjes, wat op verschillende delen op de aarde plaatsvond maar steeds niet wilde lukken, gebeurde het dat toen het ergens op aarde het wel lukte, het ineens overal op aarde ging werken. Alsof de deeltjes de truc geleerd hadden en aan elkaar hadden doorgegeven.

Kwantumfysica en het paranormale
Binnen de wetenschap van de kwantumfysica is er een stroming die met de gegevens van de kwantumwetten een verklaring gaan zoeken voor paranormale verschijnselen en al eeuwenlang bekende spirituele wetten. En hoewel veel wetenschappers er niets van willen weten blijken de nieuw ontdekte wetten in de kwantum wereld de wetten uit de spirituele wereld te bevestigen, zodat we nu ook een wetenschappelijke ondersteuning krijgen voor de spirituele wereld om ons heen. We krijgen nu nog meer inzicht wat ook past in de tijd waarin we leven van spiritueel ontwaken.

Veel paranormale verschijnselen zijn paranormaal, buiten normaal, omdat ze niet met onze huidige kennis te verklaren zijn. Ontdekkingen vanuit de kwantummechanica geven handvatten voor nieuwe wetenschappelijke verklaringsmodellen om deze verschijnselen binnen een wetenschappelijk kader te plaatsen. Hoewel de wetenschap langzaam tot een inzicht komt dat we het meeste nog niet weten geeft de nieuwe wetenschap in ieder geval een opening en een erkenning dat er verschijnselen kunnen bestaan die tegen ons natuurlijk begripsvermogen ingaan. Er blijkt een invloedsveld, een dimensie te zijn die invloed uitoefent op de materie waar we nog geen weet van hebben. Deze staat buiten onze begrippen voor ruimte en tijd.

Veel paranormale verschijnselen hebben te maken met een andere beleving van ruimte en tijd of met een andere vorm van communicatie dan ons bekend via de ons bekende natuurwetten. Een geestelijke dimensie en werkelijkheid die werkelijker is dan de aardse werkelijkheid zoals beschreven in veel religies behoort ineens wetenschappelijk gezien tot de mogelijkheden.

Alles is ontstaan uit licht en door met intentie gesproken Woord.
Genesis 1:3 En God zeide: Er zij licht; en er was licht.
De eerste scheppingsdaad van God, volgens de bijbel, is het scheppen van licht. Van daaruit schiep God de rest. Ook de zon en de sterren zijn pas laten geschapen. Dat is ook precies wat de kwantumfysica ons leert. Alles is uit het licht ontstaan. Dat wil zeggen alle materie is energie in een bepaalde trilling net zoals licht. Licht en materie zijn dus verwant aan elkaar en kunnen in elkaar overgaan. Elektronen bijvoorbeeld gedragen zich soms als materie en soms als golven energie. Wat energie is weet men eigenlijk niet precies want wat trilt of golft er eigenlijk. Bij geluid trilt de lucht en bij watergolven het water maar wat trilt er eigenlijk bij licht? Er lijkt een dimensie te zijn waar we eigenlijk nog heel weinig van weten. vanuit de spiritualiteit kunnen we dit duiden met de geestelijke of spirituele wereld. De geestelijke wereld of God is dan de bron van alles wat is.

1 Johannes 1:5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.
Volgens de wetenschap is het heelal ontstaan door de oerknal. Met deze oerknal zijn ook de dimensies ruimte en tijd ontstaan. Voor de oerknal was er dan zoiets als we met een moeilijk woord aanduiden als singulariteit. Dat is een punt in de tijd waarin een oneindige dichtheid is en een oneindig klein volume waar de natuurwetten hun geldigheid verliezen. Ofwel een oneindige hoeveelheid energie (God) die nog niet gematerialiseerd is in ruimte en tijd.
Romeinen 11:36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen.

Alles is één en verbonden met alles en iedereen.
In de kwantum wetenschappen gaat met er steeds meer vanuit dat op een diep niveau alles met elkaar verbonden is waardoor alles met elkaar samenhangt en invloed op elkaar uitoefent, langs wegen die ons nog niet helemaal bekend zijn. Men gaat soms uit van een vierde dimensie, een collectief bewustzijn die het hele universum vanuit dit veld bestuurt.

De wetenschap heeft zo eindelijk volledig contact met de het geloof, spiritualiteit en de filosofie gemaakt. De theorie van het alomvattende ‘Zero Point Field’ (Nulpuntveld) zou wel eens de definitieve brug kunnen slaan tussen spiritualiteit en wetenschap. Er lijkt nu een wetenschappelijke basis te komen voor de uitdrukking: "er is meer tussen hemel en aarde".